CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Špecifické zručnosti

Špecifické zručnosti

Špecifické zručnosti

English for Emails

pre všetkých profesionálov, ktorí komunikujú v anglickom jazyku písomnou formou. Pre tých, ktorí chcú získať     sebavedomie v písomnom prejave, naučiť sa vyjadrovať sa presne a zrozumiteľne. Zameranie aj na kultúru emailovej komunikácie. 

Rozsah kurzu: 36 hodín

Náplň kurzu:

1. Základy emailovej komunikácie (úvod a záver, oznamy, interné správy, prílohy, dohadovanie stretnutí, pozvánky,
    vyjednávanie a projekty, kontrola porozumenia,...)

2. Gramatika emailovej komunikácie (časy, vetná štruktúra, interpunkcia a spelling, najčastejšie chyby,...)

3. Obchodná emailová komunikácia (jednanie so zákazníkmi, objednávky, vyžiadanie platby, reklamácie, ospravedlnenie, ...)

4. Kultúra emailovej komunikácie (priateľský a zdvorilý tón, priamy a nepriamy prístup, základné pravidlá, ...)

Písanie a analýza konkrétnych emailov z praxe.


 

English for Presentations

pre všetkých profesionálov, ktorí prezentujú v anglickom jazyku v práci alebo na akademickej pôde. Pre tých,  ktorí si chcú vytvoriť svoj vlastný osobitný štýl prezentácie a dokázať tvoriť efektívne prezentácie a úspešne ich prezentovať svojim poslucháčom.

Rozsah kurzu: 36 hodín

Náplň kurzu: Kurz pozostáva zo 7 krokov:

1. Postavenie základov prezentácie (ako zostaviť efektívnu prezentáciu, rozdelenie prezentácie,...)

2. Spojenie s publikom (potreby a motivácia poslucháčov, ich zaujatie, efektné a efektívne ukončenie prezentácie, gramatika v prezentáciách,...)

3. Vizuálne pomôcky (práca so softvérom PowerPoint, grafy, tabuľky, obrázky, videá – ich použitie a spôsob prezentácie poslucháčom)

4. Prezentačné techniky (oboznámenie sa s rôznymi technikami prezentácie, ich analýza a nácvik)

5. Dramatizácia prezentácie (zdôraznenie kľúčových bodov prezentácie, metafory, analógie a prirovnania v prezentácii, rozprávanie príbehu,...)

6 . Prispôsobenie prezentácie typu poslucháčov (pravá a ľavá strana mozgu, psychologická analýza poslucháčov)

7. Otázky (ako pristupovať k otázkam poslucháčov, ich správne načasovanie, druhy otázok, ...)

Príprava, prezentácia a analýza vlastných prezentácií.


 

English for Meetings

pre všetkých profesionálov, ktorí používajú angličtinu na stretnutiach s obchodnými partnermi alebo kolegami. Kurz je zameraný nielen na komunikačné zručnosti, ale aj na rozvíjanie schopnosti nadväzovania nových obchodných vzťahov a kultúrne rozdiely v oblasti obchodu.

Rozsah kurzu: 36 hodín

Náplň kurzu: druhy obchodných stretnutí, dohodnutie stretnutia, potvrdenie a zmena termínu stretnutia, plánovanie, otvorenie stretnutia, predstavenie, agenda, otvorenie videokonferencie,  vedenie diskusie, vyjadrenie nesúhlasu,    zložité jednania, brainstorming, ukončenie stretnutia, manažérske stretnutia, zápisnica zo stretnutia, správa o stretnutí a hodnotenie stretnutia,...

Praktický nácvik a analýza konkrétnych situácií.


 

Telephone English

pre všetkých profesionálov, ktorí prijímajú a uskutočňujú telefonické hovory v anglickom jazyku, či už pre pracovné účely alebo účely cestovania. Pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v telefonickej komunikácii alebo získať sebavedomie a naučiť sa komunikovať efektívne. 

Rozsah kurzu: 36 hodín

Náplň kurzu:

1. Základy telefonovania (ako: prijať telefonický hovor, uskutočniť hovor, nechať odkaz, prevziať odkaz, požiadať o zopakovanie a vysvetlenie,...)

2. Telefonické zručnosti (priateľský a zdvorilý prejav, plánovanie hovoru, formálny a neformálny tón,...)

3. Pracovné telefonáty (dohodnutie stretnutia, pozvánky, konferenčný hovor,...)

4. Obchodná telefonická komunikácia (objednávka, riešenie problémov, sťažnosti a reklamácie, telefonický predaj,...)

Praktický nácvik konkrétnych situácií a ich analýza.

načítavanie