CM Language Services - Vaša jazyková škola

telefón +421 915 778 198 Winterova 6850/4, 921 01 Piešťany
Podmienky jazykových kurzov

Podmienky jazykových kurzov

Podmienky jazykových kurzov

Všeobecné obchodné podmienky jazykovej školy C&M Language Services v zmysle § 2~3
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 

1. Spoločnosť
Spoločnosť C&M Language Services so sídlom Štefánikova 127A, 921 01 Piešťany, poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom jazykových kurzov (ďalej len „Študentom“) a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

2. Prihlásenie
Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká na základe podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomným, osobným alebo telefonickým oznámením Spoločnosti. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4 (Storno podmienky)

3. Platba
1) Kurzovné sa platí mesiac vopred za predpokladaný počet odučených hodín v danom mesiaci.
2) Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti. Pokyny k platbe sú uvedené v informácii o platbe, ktorú študent obdrží na začiatku kurzu a potom každý mesiac počas priebehu kurzu. 
3) V prípade neuskutočnenia hodín z dôvodu na strane Spoločnosti sa neodučené hodiny odpočítajú z kurzovného za nasledujúci mesiac.
4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení do omeškania, môže si Spoločnosť uplatňoval zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania študenta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi (Bod 7.c), je študent povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

4. Storno podmienky
Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
1) Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu - storno poplatok je 10 % z kurzovného.
2) Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby - storno poplatok je plná výška kurzovného.
3) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 5 a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni (ak takáto možnosť existuje).
4) Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, pripadne jeho časti.
a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.
c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 14 dní.

5. Zmeškané hodiny
Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (dlhodobá choroba, hospitalizácia, vopred ohlásená dovolenka) môže Spoločnosť k takejto kompenzácii pristúpiť formou odpočítania zmeškaných hodín z kurzovného za nasledujúci mesiac.

6. Odstúpenie od zmluvy
a) Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci Študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.
b) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť Študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
c) Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti

7. Zmeny podmienok
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

8. Ochrana osobných údajov
a) Spoločnosť prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.
b) Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.
c) Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópií) materiálov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2012

načítavanie